Connecting the dots
ผมเชื่อว่าการทำการตลาดนั้นไม่มีสูตรสำเร็จที่ตายตัวเพราะสิ่งแวดล้อมของโลกปัจจุบันนั้นมีความหลากหลายและแตกต่างไปในแบบฉบับของตัวเอง ซึ่งในความแตกต่างและความไม่แน่นอนนี้ มันจึงจำเป็นที่เราจะต้องรู้จักเชื่อมต่อความรู้ แง่คิด และประสบการณ์หลายๆ อย่างเพื่อถอดรหัสปัญหาต่างๆ ที่อยู่ตรงหน้า รู้จักมองภาพใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ "ลากต่อจุด" ที่เพิ่มเข้ามาในชีวิต จนกลายเป็นภาพใหม่ที่ดีกว่าเดิม

การวางรากฐานความรู้ของ dots จึงไม่ใช่การพยายามสร้างสูตรสำเร็จ เทคนิค How-to แบบ "กึ่งสำเร็จรูป" ที่ให้ใครๆ เข้ามาเรียนแป๊ปเดียวก็สามารถทำงานได้ เพราะในโลกธุรกิจจริงๆ นั้นจะมีปัจจัยมากมายที่ต่างไปจากการทำแบบทดสอบในช่วงอบรม สิ่งสำคัญที่ dots พยายามทำคือการสร้าง Mindset ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้กับผู้เรียนรู้จักมองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจ ปรับแนวคิด และสร้างสรรค์กลยุทธ์ด้วยตัวเองเพื่อให้สามารถทำงานกับความเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

Our Philosophy